Berlin. Macht. Demokratie.

15. September 2020
Berliner Demokratietag
#DemTagBerlin
#0
Was ist der Demokratietag Berlin?
#1
Gesundheit & Wohnen
#2
Arbeit & Ehrenamt
#3
Kunst, Kultur & Medien
#4
Bildung & Öffentlicher Raum
#5
Sicherheit

Was ist deine Vision für ein demokratisches Berlin für alle?

Unzählige Berliner:innen setzen sich in Vereinen, Verbänden oder Bewegungen für eine offene und solidarische Stadt ein. Sie zeigen mit Demonstrationen, Petitionen oder solidarischen Unterstützungsstrukturen, dass Demokratie mehr ist als Wählen. Doch nicht alle können gleichermaßen mitmachen: Weil nicht alle den richtigen Pass besitzen, um wählen und mitentscheiden zu dürfen. Weil die meisten öffentliche Orte nicht für alle sicher und zugänglich sind. Weil nicht alle genügend Einkommen haben, um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.

Mit dem Berliner Demokratietag am 15. September wollen wir das vielfältige Engagement für gleichberechtigte Teilhabe in Berlin sichtbar machen. Wir werden einen kritischen, aber konstruktiven Blick auf demokratische Barrieren und Ausschlüsse in Berlin werfen. Zu diesem Anlass finden Veranstaltungen und Aktionen in allen Berliner Bezirken statt. Eine begleitende Video- und Medienkampagne trägt die gesammelten Perspektiven, Ideen und Forderungen für ein demokratisches Berlin für alle in die Öffentlichkeit und Politik.

Wofür kämpfst du in Berlin? Vom Wahlrecht über Wohnen, Mobilität, Arbeit, Bildung oder Gesundheitsversorgung bis hin zu gleicher Teilhabe an Kunst, Kultur und Medien. Was ist deine Vision für ein demokratisches Berlin für alle? Teile deine Ideen und Forderungen via Instagram & Twitter #DemTagBerlin.

Wenn du außerhalb der Veranstaltungen oder Sozialer Medien gern etwas zu den Debatten beitragen möchtest – beispielsweise Ideen oder Forderungen, kannst du dich an den Migrationsrat Berlin oder die Initiative Offene Gesellschaft wenden.

Countless Berliners are working in (social) clubs, associations or movements for an open and solidary city. With demonstrations, petitions or solidarity support structures, they show that democracy is more than just voting. But not everyone can participate equally: Because not everyone has the right passport to vote and participate in decision-making. Because most public places are not safe and accessible for everyone. Because not everyone has enough income to participate in social life.

With the Berlin Democracy Day on 15 September, we want to make the diverse commitment to equal participation in Berlin visible  – while at the same time taking a critical but constructive look at democratic barriers and exclusions in Berlin. On this occasion, events and activities will take place in all Berlin districts. An accompanying video and media campaign will carry the collected perspectives, ideas and demands for a democratic Berlin to the public and into politics.

What are you fighting for in Berlin? From the right to vote, housing, mobility, work, education or health care to equal participation in art, culture and media. What is your vision for a democratic Berlin for all? Share your ideas and demands via Instagram & Twitter #DemTagBerlin.

If you would like to contribute to the debates outside of the events or social media – for example ideas or demands – you can contact the „Migrationsrat Berlin“ or the „Initiative Offene Gesellschaft“.

D’innombrables Berlinois.es participent activement à des clubs (sociaux), des associations ou des mouvements pour une ville ouverte et solidaire. Par des manifestations, des pétitions ou des structures de soutien solidaire, elleux montrent que la démocratie n’est pas seulement synonyme de vote. Toutefois, tout le monde ne peut pas participer de manière égale. Parce que tout le monde n’a pas le bon passeport pour voter et participer à la prise de décision. Parce que la plupart des lieux publics ne sont pas sûrs et accessibles à tous. Parce que tout le monde n’a pas assez de revenus pour participer à la vie sociale.

Avec la Journée de la démocratie à Berlin le 15 septembre, nous voulons rendre visible la diversité de l’engagement en faveur d’une participation égale à Berlin – tout en jetant un regard critique mais constructif sur les barrières démocratiques et les exclusions à Berlin. À cette occasion, des événements et activités auront lieu dans tous les quartiers de Berlin. Une vidéo d’accompagnement et une campagne médiatique porteront les perspectives, les idées et les revendications collectées pour un Berlin démocratique au public et politiquement engagé.

Que défendez-vous à Berlin? Du droit de vote, au logement, à la mobilité, au travail, à l’éducation ou aux soins de santé à une participation égale à l’art, à la culture et aux médias. Quelle est votre vision d’un Berlin démocratique pour tous? Partagez vos idées et vos revendications sur Instagram et Twitter #DemTagBerlin.

Si vous souhaitez contribuer aux débats en dehors des événements ou des médias sociaux – par exemple si vous avez des idées ou des revendications spécifiques – vous pouvez contacter le «Migrationsrat Berlin» ou l’«Initiative Offene Gesellschaft».

Скоро последует перевод.

Sayısız Berlinli, derneklerde, farklı sivil toplum kuruluşlarında ve toplumsal hareketlerde dayanışma temelli açık bir şehir için çalışıyor, eylemlerle, dilekçelerle ve karşılıklı yardımlaşma kuruluşlarıyla demokratik bir toplumun sadece seçimlerden ibaret olmadığını gösteriyor. Fakat katılım imkânları herkes için eşit dağıtılmış değil. Doğru pasaportu olmayan oy veremiyor. Birçok kamusal mekân ve alan herkes için güvenli ya da ulaşılır değil. Herkesin geliri toplumsal hayata katılmak için yeterli değil.

15 Eylül Uluslararası Demokrasi Günü’nde, Berlin‘de eşit katılım için yapılan değişik çalışmaları görünür kılmak ve aynı zamanda Berlin’de de bulunan engellere ve dışlanmalara da eleştirel-yapıcı bir göz atmak istiyoruz. Bu vesileyle, Berlin‘in on iki semtinde etkinlikler ve eylemler gerçekleştirip, bir video ve medya kampanyası eşliğinde demokratik bir Berlin için toplanan fikirleri, önerileri ve talepleri kamuya ve politikaya ileteceğiz.

Berlin‘de sen ne için mücadele ediyorsun? Seçme-seçilme hakkından barınmaya, erişilebilirlikten iş piyasasına, eğitim ve sağlık sektöründen sanat, kültür ve medyaya eşit erişime… Herkesi kapsayan demokratik bir Berlin için senin vizyonun ne? Fikirlerini ve taleplerini İnstagram & Twitter (#DemTagBerlin) üzerinden paylaşabilirsin.

Etkinliklerin veya sosyal medyanın dışında tartışmalarımıza dahil olmak istiyorsan – örneğin fikir veya talep paylaşmak için – Migrationsrat Berlin veya Initiative Offene Gesellschaft‘la (Açık Toplum Girişimi) iletişime geçebilirsin.

Dzień Demokracji. Berlin 15.09.2020

Niezliczona liczba mieszkanek i mieszkańców Berlina organizuje się w oddolne ruchy, kolektywy i stowarzyszenia, które wspólnie troszczą się o to, aby Berlin był miastem otwartym. Poprzez organizację demonstracji, petycje czy budowanie struktur wsparcia opartych na ideach solidarności pokazują, że demokracja to coś więcej niż tylko udział w wyborach. Jednak nie wszyscy mają możliwość współdecydowania. Niektórzy ze względu na brak odpowiedniego paszportu lub inne wykluczenie, które sprawia, że nie czują się bezpiecznie w miejscach publicznych, m.in przez ich brak dostepnosci. Wykluczenie to dotyczy także aspektów ekonomicznych. Nie wszyscy zarabiają wystarczająco dużo, aby móc zaangażować się czynnie w życie społeczne.

Podczas Dnia Demokracji, który odbędzie się 15 września, chcemy podkreślić jak bardzo zróżnicowane są grupy angażujące się w akcje społeczne w Berlinie. Krytycznym okiem przyjrzymy się przeszkodom, które stawia system demokratyczny  w Berlinie i im możliwym rozwiązaniom. Z tej okazji we wszystkich dzielnicach Berlina odbędą się różne wydarzenia. Podczas towarzyszącej kampanii medialnej zbierzemy wszystkie materiały łączące idee, postulaty oraz pomysły na wsparcie, niezbędne dla tworzenia demokratycznego, ogólnodostępnego i otwartego Berlina.

O co walczysz w Berlinie?

O głos w sprawie praw lokatorskich, mobilności, pracy, dostępu do edukacji, systemu zdrowia  oraz sztuki, kultury i mediów. Jak wygląda twoja wizja demokratycznego i ogólnodostępnego Berlina? Podziel się swoimi ideami na Instagramie i Twitterze #DemTagBerlin.

Jeżeli chcesz zaangażować się bardziej niż dodając wpis na social mediach lub biorąc udział w wydarzeniach, to zgłoś się ze swoimi pomysłami i postulatami do “Migrationsrat Berlin” lub do inicjatywy “Initiative Offene Gesellschaft”.

Berlin kherela Demonstracija 

Ko Dive 15.09.2020

But Manusha kotari Berlin mangen te ovel len jehk pravdo solidarno Foro/Diz. Von sikavena sa Demonstracije, Peticije thai ko solidarna stukture, da i Demoktatija tani po bari oto Glasiba . Ama nashti savore adava jehk te kheren. Sose savoren nane Passosh, tebi von shajine te glasinen. Sose o pravde thana nane savorendje sigurna. Sose buten Manushen nane adava prihod ko tana te djan, sar so si o gesellschaftliches Dzivdipe. 

Sa i Berlinsko Demonstracija ko 15. September amen mangas sa o angazhman zako „ savore si jekh“ te ikala te dichol. Thai mangas kritichno hem konstruktivno te dihka ko politicka/ komsolichna prepreke andi Berlin.  Zbog o adava kerena pe andi celo Berlin Veranstaltungen thai Aktionen. Ko isto vreme i medijsko kampanija ka khedel pespektive thai digniba tebi ikalena ano javnost tari politika. 

Zako so borinea tut tu andi Berlin ? Zako glasiba, stanija, Mobilitet, Buchi,  Skoluiba thai Sastipe ili Djandipe, zaki Kultura ili medije. Savi tani tiri Vizija zaki demokratsko Berlin savorenge? 

Sikav amenge tire Ideje thai okova so tu manges ko Instagram & Twitter #DemTagBerlin. 

Ako tu manges ishto zako Debatten te pene, tire Ideje ili ishto so bi tu mangeja edzuhar te ovel a te na ovel nista katane sa akala Veranstaltungen thai Sozial Medien, onda de vika o Migrationsrat Berlin ili Initiative Offene Gesellschaft.

يشتغل عدد من البرلينين/ات في نواد (اجتماعية) و جمعيات أو تحركات من أجل مدينة متفتحة و متضامنة. بالمظاهرات و العرائض يظهرون أن الديمقراطية هي أكثر من مجرد تصويت. لكن لا يمكن للجميع المشاركة بصفة متساوية حيث لا يملك كل شخص جواز السفر المناسب  للتصويت والمشاركة في اتخاذ القرار و لأن ليست كل الأماكن العامة آمنة و يسهل الوصول إليها  من قبل كل الأشخاص. كما أن ليس للجميع دخل كاف للمشاركة في الحياة الاجتماعية. في  يوم الديمقراطية في برلين الموافق ل15 سبتمبر نريد أن نشير إلى الالتزام المتعدد للمشاركة المتساوية  مع إلقاء نظرة نقدية ولكن بناءة في الوقت نفسه على الموانع و الاقصاءات الديمقراطية في برلين.  

في هذه المناسبة ستقام فعاليّات و أنشطة في جميع أنحاء برلين  وسينقل فيديو مصاحب و حملة اعلامية كل الآراء و الأفكار و المطالب المجمعة للعموم و العالم السياسي.

مالذي تناضل من أجله في برلين؟ الحق في التصويت، السكن، التنقل، العمل، التعليم، الرعاية الصحية أو تساوي فرص المشاركة في مجال الفنون و الثقافة و الاعلام؟  شاركونا أفكاركم/ن و مطالبكم/ن عن طريق الانستغرام و تويتر #DemTagBerlin

إذا كنت ترغب/ين في المساهمة في المناقشات باعطاء رأيك وأفكارك خارج الفعاليات أو وسائل التواصل الاجتماعي يمكنكم/ن التواصل مع جمعيَة  „Migrationsrat Berlin“ أو „Initiative Offene Gesellschaft“.

برلینی های بی شماری در انجمن ها، کانون ها و جنبش های مختلف برای یک شهر باز و همبسته تلاش می کنند.  آن ها با تظاهرات ها، پتیشن ها یا ساختار های کمک کننده، نشان می دهند که دموکراسی چیزی بیشتر از انتخاب کردن است. ولی همین را هم بسیاری بخاطر نداشتن پاسپورت لازم، اجازه ندارند انجام دهند و به این ترتیب از انتخاب کردن و مشارکت محرومند. و به همین خاطر اکثر مکان های عمومی برای آن ها نا امن و غیر قابل دسترسی است، و یا آنقدر درآمد ندارند که بتوانند سهمی از زندگی اجتماعی داشته باشند.

با روز دموکراسی در برلین در 15 سپتامبر می خواهیم این فعالیت های متنوع برای مشارکت برابر را قابل رویت کنیم. ما می خواهیم یک نگاه انتقادی ولی سازنده بر موانع و استثنا کردن ها در برلین بیاندازیم. به این مناسبت در همه مناطق برلین جلسات و برنامه هائی برگزار می شوند. یک کمپین ویدئویی  و مطبوعاتی در ضمیمه ، محتوا، چشم اندازها، ایده ها و خواست های ما را برای یک برلین دموکراتیک برای همه در مجامع عمومی و سیاست، عرضه می کند.

برای چه در برلین مبارزه می کنی؟ از حق رای تا خانه داشتن، تحرک داشتن، کار و آموزش یا برخورداری از سلامت، تا مشارکت برابر در هنر و فرهنگ و مطبوعات. چشم انداز تو برای یک برلین دموکراتیک برای همه چیه؟ ایده ها و خواست های خودتو از طریق اینستاگرام و توییتر به دیگران برسان:  DemTagBerlin#

اگر جدا از جلسات یا کانال های اجتماعی می خواهی ایده یا خواستی را به این گفتگو ها اضافه کنی، می توانی با شورای مهاجران برلین (میگراسیون رات) یا ابتکار جامعه باز تماس بگیری.

Jimareke pir mezin ji berlinîyan, di komele, hevbend û bizavan de,  ji bo bajarekî vekirî û piştgir dixebitin. Di rêya xwepêşandan, îmzename û strûktûrên alîkarîyên piştgir re, ew didin xuyakirin ku demokratî ji dengdanê bi wêdetir e. Ne herkes dikare, bi pîvaneke yeksan, hevbeş be: ji ber; ne herkes xwedan pasporta şayist e da ku karibe di helbijatin û standina biryaran de kêrdar be. Ji ber; piraniya cîhên gişkî ne ji herkesî re ewleh û berdest in. Ji ber, ne herkes têr dahatîye da ku karibe di jiyana komelayetî de tevlêbûyî be.

Em, di Roja Demokratîya Berlinî, ya 15ê septemberê de, dixwazin haydarîyê bikşînin ser erkdarîya pircûre bo hevbeşbûna yeksanmaf. Em dê dîtineke rexnegir lê avaker li ser bidûrxistin û rêgirên  demokratîyê  bidin. Bi vê helkeftê gelek çalakî û bizav li hemû tarên Belinê tên lidarxistin. Pê re helmeteke vîdyo û medyayî  dê hemû nerîn, hizr û daxwazên civandî derbarê Berlineke demokrat veguhêzîne tevaya alîyên ramyarîyê û helwesta giştî.

Ji bo çi tu li Berlinê têkoşînê dike? Ji bo mafên; dengdanê, nişînê, çûnuhatinê, kar, perwerde û guhdana tendirustî ta bigihêje hevbeşbûna wekhev di huner, rewşenbîrî û medyayê de.

Nerîna te bo Berlineke demokrat ji hemûyan re çi ye? Hizr û daxwazên xwe, bi rêya Instagram & Twitter #DemTagBerlin, hevpar bik. 

Heger tu bixwazî, ji dervî çalkî yan medya civakî hevparê guftûgoyan bibe, wek nimûne; bi hizr yan daxwazên xwe, tu dikarî peywendîya „Migrationsrat Berlin“ yan „Initiative Offene Gesellschaft“  bikî

Vô số người dân Berlin tham gia tình nguyện trong những câu lạc bộ, liên đoàn và các phong trào xã hội vì một thành phố cởi mở và đoàn kết. Qua các cuộc biểu tình, kiến nghị và cơ quan hỗ trợ, họ cho thấy rằng dân chủ không chỉ là bầu cử. Nhưng không phải ai cũng có thể tham gia bình đẳng: Vì không phải ai cũng có đúng hộ chiếu cho phép họ tham gia bầu cử và quyết định. Vì đa phần những nơi công cộng không an toàn và mở cửa cho tất cả mọi người. Vì không phải ai cũng có đủ thu nhập để tham gia đời sống xã hội.

Trong ngày Quốc Tế Dân Chủ tại Berlin (Berliner Demokratietag) vào ngày 15 tháng 9, chúng tôi muốn các hoạt động xã hội ủng hộ sự tham gia bình đẳng ở Berlin được chú ý, cũng như chúng tôi muốn xem xét những rào cản và yếu tố loại trừ dân chủ ở Berlin. Với mong muốn trên, chúng tôi sẽ tổ chức các sự kiện và hành động ở các quận tại Berlin. Một chiến dịch kết hợp truyền thông và video với các quan điểm, ý kiến và yêu cầu về một Berlin dân chủ cho mọi người sẽ được công chiếu cho công chúng và giới chính trị.

Bạn chiến đấu cho điều gì ở Berlin? Từ quyền bầu cử về các vấn đề như định cư, tính lưu động, việc làm, giáo dục hoặc chăm sóc sức khỏe; cho đến sự tham gia bình đẳng trong các hoạt động nghệ thuật, văn hóa và truyền thông. Hình ảnh về một Berlin dân chủ cho tất cả mọi người của bạn là gì? Hãy chia sẻ các ý tưởng và yêu cầu của bạn qua Instagram và Twitter với hashtag #DemTagBerlin.

Ngoài qua sự kiện và mạng xã hội, nếu bạn muốn đóng góp gì đó vào cuộc tranh luận này – ví dụ như ý tưởng hoặc yêu cầu – bạn có thể liên hệ với Hội người nhập cư Berlin (Migrationsrat Berlin) hoặc Sáng kiến Xã hội Cởi mở (Initiative Offene Gesellschaft).

Übersetzung folgt in Kürze.

Ilu Berlin. Agbara. Tiwa-n-tiwa.

Ojo Tiwa-n-tiwa ti ilu Berlin ni osu kesan ojo 15

Awon aimoye omo ilu Berlin fi itara si egbe ajumose tabi awon agbeka fun ilu to si ati ti ilu to ma se papo. Pelu awon asefihan, awon iwe egbe tabi awon eyan atileyin isokan, won fihan pe ijoba tiwa-n-tiwa ju idibo nikan lo. Sugbon kii se gbogbo eniyan lo le da si: Nitori kii se gbogbo eniyan ni oni iwe edanimo lowo lati dibo ati lati soro si. Kii se gbobo agbebe ni awon enyian le de tori o lewu. Kii se gbogbo eniyan lo ni owo lowo lati da si oro adugbo.

Pelu ojo tiwa-n-tiwa ti ilu Berlin ni osu kesan ojo 15, a fe ki won ri ifarada orisirisi dogba ni Berlin. Afe ye awon oludena ti tiwa-n-tiwa Berlin wo. Fu apejo yi orisirisi isele lon sele ni gbogbo adugbo Berlin. Ni ojo ye ama ka gbogbo ta ma se sile, orisirisi ona lati wo bi ijoba tiwa-n-tiwa se le gbegba, ni aworan ati ni video fun gbogbo awon eniyan.

Kile n ja fun ni ilu Berlin? Se eto ati dibo ni abi se fun ile? Se fun eto ati ma rin kakiri lati ma beru, abi lati sise, abi lati ko ise owo? Boya fun itoju ilera to dara? Boya akorin le fe je tabi osere? Bawo le se ri si? Ki ni ero yin lori ijoba tiwa-n-tiwa ti Berlin? E fun wa ni esi lori instagram ati twitter pelu #DemTagBerlin.

Leyin awon isele ni ojo na, tabi lori aye lujara, e le wa si odo wa (Migrationsrat Berlin tabi Initiative Offene Gesellschaft) lati fun wa ni ero ti ero.

Bezbroj ljudi se u udruženjima ,savezima i pokretima zalažu za solidaran i nepristrani Berlin.

Oni kroz demonstracije, peticije i druge vrste angažmana dokazuju da demokratiju ne čini samo pravo glasa. Ipak, velikom broju ljudi nije omugećeno da podjednako sudeluju u političkom životu. Razlozi su višestruki: Javna mesta nisu sigurna niti su pristupačna za sve osobe, dosta gradjana nema dovoljno prihoda da učestvuju u društvenom životu ili nemaju državljanstvo niti pravo glasa.

Sa Berlinskim danom demokratije, koji se održava 15.09.2020, želimo sav angažman za jednako učestvovanje u političkom životu da učinimo vidljivim. U isto vreme želimo da bacimo kritičan ali i konstruktivan pogled na političke prepreke u Berlinu.

Dogadjaji i akcije koje organizujemo će se održavati u svim berlinskim opštinama.  Istovremeno će medijska kampanja sakupljati vaše perspektive, mišljenja i zahteve s ciljem objavljivanja politici i javnosti.

Za šta se ti zalažeš u Berlinu? Bilo za pravo glasa,  pristupačne stanarine, mobilitet, rad, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu ili umetnost, kulturu i medije. Kako izgleda tvoja vizija demokratskog Berlina? Podeli tvoje ideje i zahteve na instagramu i tviteru pod #DemTagBerlin. Ako želiš da doprineseš ovoj debati van dogadjaja i društvenih medija, pozivamo te da se obratiš veću za migraciju „Migrationsrat Berlin” ili inicijativi „Offene Gesellschaft”.

Was ist los am Demokratietag?

Mitmachen

So seid ihr mit einer eigenen Aktion dabei: Ihr seid eine Gruppe oder Organisation, eine kulturelle Einrichtung oder Schule, ein Café oder Laden und möchtet mit einer eigenen Veranstaltung oder Aktion zum Demokratietag beitragen? Wir bieten euch eine kostenfreie Aktionsbox zum Demokratietag, gefüllt mit Gesprächsanregungen und Material zum Mitmachen, an. Ebenso könnt ihr mit einer eigenen Veranstaltung oder Aktion zum Berliner Demokratietag beizutragen. Die Veranstaltungsformate sind offen – sollten aber selbstverständlich Rücksicht nehmen auf die jeweils geltenden Abstands- und Hygieneregelungen. Sowohl physische als auch digitale Formate sind möglich.

Kontakt für Anmeldungen und Bestellungen der Aktionsbox:

Hannah Göppert

Initiative Offene Gesellschaft

goeppert@die-offene-gesellschaft.de

#DemTagBerlin

Mitmachen auf Instagram und Twitter

Teile deine Ideen und Forderungen via Instagram & Twitter #DemTagBerlin.

Heute ist Internationaler Tag der Demokratie. #Menschenwürde und #Meinungsfreiheit sind nicht selbstverständlich. Du willst dich auch für eine bessere Gesellschaft stark machen? Hier sind vier Ideen aktiv zu werden - von einer Minute bis zu einem Leben lang.

Du hast...

👉 Eine Minute? Geld spenden!
...und damit Minderheiten unterstützen, die in einer demokratischen Gesellschaft Schutz erfahren.

👉 Eine Stunde? Demonstrieren gehen!
....#unteilbar, #afdwegbassen oder #fridaysforfuture hatten alle weitaus mehr Teilnehmer*innen als jede "Hygiene"- oder Reichsbürger-Demo. Just saying.

👉 Einen Tag? Sich freiwillig engagieren.
...zum Beispiel über die Landesfreiwilligenagentur Berlin: freiwillig.berlin

👉 ...noch mehr Zeit? Einer Partei beitreten!
...klingt lahm, ist aber so. Denn jede politische Entscheidung beginnt und endet vor deiner Haustür, in deinem Kiez.

Die richtige Zeit ist immer genau jetzt.
.
.
.
##internationalertagderdemokratie #internationaldemocracyday #tagderdemokratie #demokratie #demtagberlin #demokratieimherzen #gemeinwohl #mitbestimmung #agh #deinagh #berlinerparlament #berlinerpolitik #berlinengagiert #hauptstadtparlament #fürberlinentscheiden #europa #volt #votevolt #voltberlin
...

4 0

Heute ist Internationaler Tag der Demokratie. #Menschenwürde und #Meinungsfreiheit sind nicht selbstverständlich. Du willst dich auch für eine bessere Gesellschaft stark machen? Hier sind vier Ideen aktiv zu werden - von einer Minute bis zu einem Leben lang.

Du hast...

👉 Eine Minute? Geld spenden!
...und damit Minderheiten unterstützen, die in einer demokratischen Gesellschaft Schutz erfahren.

👉 Eine Stunde? Demonstrieren gehen!
....#unteilbar, #afdwegbassen oder #fridaysforfuture hatten alle weitaus mehr Teilnehmer*innen als jede "Hygiene"- oder Reichsbürger-Demo. Just saying.

👉 Einen Tag? Sich freiwillig engagieren.
...zum Beispiel über die Landesfreiwilligenagentur Berlin: freiwillig.berlin

👉 ...noch mehr Zeit? Einer Partei beitreten!
...klingt lahm, ist aber so. Denn jede politische Entscheidung beginnt und endet vor deiner Haustür, in deinem Kiez.

Die richtige Zeit ist immer genau jetzt.
.
.
.
##internationalertagderdemokratie #internationaldemocracyday #tagderdemokratie #demokratie #demtagberlin #demokratieimherzen #gemeinwohl #mitbestimmung #agh #deinagh #berlinerparlament #berlinerpolitik #berlinengagiert #hauptstadtparlament #fürberlinentscheiden #europa #volt #votevolt #voltberlin
...

4 0

Ein Projekt von

Der Berliner Demokratietag ist ein Projekt des Migrationsrat Berlin und der Initiative Offene Gesellschaft, gefördert durch die Senatskanzlei.

Unser Beirat

Der Berliner Demokratietag wird von einem Expert:innenbeirat aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft begleitet.

Partner:innen und Unterstützer:innen

Wofür kämpfst du in Berlin?

Teile deine Antwort unter #DemTagBerlin